Μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ «MOTIONBUSCARD» ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟΤελευταία Αναθεώρηση: Ιανουάριο 2021

1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ:

 1. 1.1. Οι παρών όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται για τις έξυπνες κάρτες MOTIONBUSCARD και το όλο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης τους, εφ’ εξής «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ», και οι οποίες χρησιμοποιούνται στα Μέσα Δημοσίων Μεταφορών με Λεωφορεία στη Κύπρο, εφ’ εξής «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ».

 2. 1.2. Το Σύστημα δημιουργήθηκε και βρίσκεται κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο και ευθύνη του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Κύπρου, εφ’ εξής «ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ», και το διαχειρίζονται οι εκάστοτε εταιρείες λεωφορείων με τις οποίες το Υπουργείο έχει σε ισχύ σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών με αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης.

 3. 1.3. Το σύστημα με όλες τις επιμέρους ηλεκτρονικές συσκευές και λογισμικά, η εφαρμογή κινητού με το λογότυπο

  Logo Motion

  η ιστοσελίδα www.motionbuscard.org.cy, όπως και οι έξυπνες κάρτες «MOTIONBUSCARDS» είναι ιδιοκτησία του Υπουργείου.

 4. 1.4. Οι εταιρείες με τις οποίες το Υπουργείο διατηρεί σύμβαση είναι οι εξής:

  εφ’ εξής, «ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ».

 5. 1.5. Οποιαδήποτε τροποποίηση στις εταιρείες με τις οποίες το Υπουργείο διατηρεί σύμβαση, είτε εντός της εντός της παρούσας περιόδου – δηλαδή μέχρι 5 Ιουλίου 2020 ή και μετά - δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσίας Δημόσιων Μεταφορών προς τον πελάτη που κατέχει MOTIONBUSCARD φορτισμένη με εισιτήρια σε ισχύ ή χρηματικό ποσό.

 6. 1.6. Σε περίπτωση προβλήματος, απορίας ή παραπόνου σε σχέση με το σύστημα ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την αντίστοιχη εταιρεία στα τηλέφωνα και διευθύνσεις που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της και τα σημεία εξυπηρέτησης ή/και σημεία πώλησης MOTIONBUSCARD που διατηρεί.

 7. 1.7. Το σύστημα επιτρέπει την πρόσβαση και χρήση των Δημόσιων Μεταφορών σε όλη την Κύπρο.

 8. 1.8. Εισιτήρια Μονής Διαδρομής, Εισιτήρια Περιόδου (7, 30 και 365 ημερών κτλ), ισχύουν για την εκάστοτε περιοχή/ζώνη για την οποία αγοράζονται και φορτώνονται στη κάρτα.

 9. 1.9. Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι φορτισμένο με ποσό μέχρι και 50ευρώ ισχύει για όλη την Κύπρο, όπως επίσης και εισιτήρια περιόδου για όλη την Κύπρο τα οποία αγοράζονται και φορτώνονται στη κάρτα.


2. ΤΥΠΟΙ ΚΑΡΤΩΝ MOTIONBUSCARD ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 1. 2.1. Διατίθενται 3 τύποι έξυπνης κάρτας και η χρήση τους είναι σύμφωνα με το Παράρτημα 1 των όρων αυτών – «Το Νέο Ηλεκτρονικό Εισιτήριο στη Κύπρο - Τι πρέπει να γνωρίζουμε».

 2. 2.2. Ο τρόπος πρόσβασης στο σύστημα και διάθεσης καρτών MOTIONBUSCARD περιγράφεται στο Παράρτημα 1.


3. ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

 1. 3.1. Η χρήση επιτρέπεται για όλα τα άτομα ηλικίας 6ετών και άνω.

 2. 3.2. Για ανήλικους χρήστες, κάτω των 12ετών, νομικά υπεύθυνος είναι ο γονιός/κηδεμόνας ασχέτως τύπου κάρτας.

 3. 3.3. Οι χρήστες ή οι γονείς/κηδεμόνες στην περίπτωση ανηλίκων κάτω των 12ετών δεσμεύονται από τους παρόντες όρους στους οποίους αποδίδεται κάθε ευθύνη για την μη ορθή χρήστη του συστήματος.


4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

 1. 4.1. Το σύστημα είναι διαθέσιμο 24/7. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας για λόγους αναβάθμισης ή συντήρησης, λόγους απόφασης Υπουργείου για μεταφορά συστήματος σε νέα λεωφορεία ή αναδόχου, ή ανωτέρας βίας.

 2. 4.2. Το σύστημα είναι υψηλής ασφαλείας με διαθεσιμότητα πέραν του 99%.


5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ:

5.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ:
 1. 5.1.1. Το Υπουργείο δεσμεύεται για την παροχή της υπηρεσίας που προβλέπετε με την χρήση του συστήματος σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν έγγραφο όρους και παραρτήματα του.

 2. 5.1.2. Το Υπουργείο δεσμεύεται να καταβάλλει τις καλύτερες προσπάθειες για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας και του ελέγχου των εταιρειών στα πλαίσια των οδηγιών που εκδίδει και αφορούν το σύστημα και της σύμβασης που διατηρεί με τις εταιρείες.

 3. 5.1.3. Το Υπουργείο δεν φέρει καμία ευθύνη:

  • Σε περίπτωση κακής χρήσης του συστήματος από το χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της κακής διαχείρισης, φύλαξης και φθοράς ή καταστροφής της κάρτας MOTIONBUSCARD.
  • Σε περίπτωση μη τήρησης από το χρήστη των υποχρεώσεών του που αναγράφονται στο παρόν.
  • Σε περίπτωση χρήσης του συστήματος από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (π.χ. σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή αρπαγής της κάρτας).
  • Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του συστήματος για τους λόγους που αναγράφονται στην παράγραφο 4.
  • Για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά ήθελε προκληθεί στο χρήστη κατά τη διάρκεια χρήσεως ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή περιουσία.
5.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:
 1. 5.2.1. Οι εταιρείες έχουν υποχρεώσεις σύμφωνα με την σύμβαση παραχώρησης στην:

  • παροχή καθορισμένης υπηρεσίας έναντι του αντιτίμου που καταβάλλεται από τον Χρήστη και όπως καθορίζεται από στην ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική που εκδίδεται με διάταγμα από τον Υπουργό Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.
  • εξυπηρέτηση των Χρηστών
  • πληροφόρηση των Χρηστών
  • Καλή και ορθή λειτουργία του συστήματος
  • Ανταπόκριση σε παράπονα και εισηγήσεις Χρηστών.
5.3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ:
 1. 5.3.1. Ο χρήστης έχει υποχρέωση στην ορθή χρήση της έξυπνης κάρτας και του συστήματος στην βάση των παρών όρων και παραρτημάτων τους.

 2. 5.3.2. Ο χρήστης έχει πλήρη ευθύνη για την κατοχή της κάρτας και το κόστος απώλεια της ή φθοράς, ή καταστροφής της θα επιβαρύνει τον χρήστη.


6. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

 1. 6.1. Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τους χρήστες που αποκτούν μια ανέπαφη εγγεγραμμένη ή προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα (Motionbuscard):

 2. 6.2. Ζητείται από τον Χρήστη να συμπληρώσει και να υπογράψει σχετικό έντυπο που θα παρέχει στην υπεύθυνη εταιρεία προσωπικές πληροφορίες:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Αριθμός Ταυτότητας
  • Διεύθυνση
  • Στοιχεία επικοινωνίας: κινητό τηλέφωνο & ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

  Για την προσωποποίηση της κάρτας:

  • Θα ληφθεί φωτογραφία του χρήστη στο σημείο πώλησης και θα εκτυπωθεί στην κάρτα.
 3. 6.3. Για να διασφαλιστεί ότι θα υποβληθούν μόνο έγκυρα προσωπικά στοιχεία, κατά την διαδικασία εγγραφής θα απαιτηθεί από τον κάτοχο της κάρτας να παρουσιάσει ταυτότητα και ένα αναγνωριστικό ή επίσημο έγγραφο που να επιβεβαιώνει την κατηγορία χρήστη στην οποία εμπίπτει (π.χ. Φοιτητής, Συνταξιούχος, Στρατιώτης κλπ.).

 4. 6.4. Η εγγραφή μπορεί να γίνει είτε κατά την στιγμή της αγοράς είτε κατά τη μετάβαση από ανώνυμη κάρτα σε προσωποποιημένη ή εγγεγραμμένη (Motionbuscard).

 5. 6.5. Το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο φυλάσσεται στην έδρα του Υπουργείου, στην αρχική έντυπη μορφή, και σαρώνεται και αποθηκεύεται σε ηλεκτρονική μορφή – pdf - για λόγους ασφαλείας και ευκολίας ανεύρεσης εντός του συστήματος. Οι πληροφορίες σας θα φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον και η πρόσβαση σε αυτές θα είναι περιορισμένη, εκτός εάν απαιτείται γνωστοποίηση από το νόμο, για παράδειγμα σε κυβερνητικά όργανα και υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

 6. 6.6. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη εισάγονται και τηρούνται στο ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Μεταφορών, σε ξεχωριστή κεντρική βάση δεδομένων (όνομα, διεύθυνση, προφίλ κ.λπ.) από τις πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιεί ο χρήστης με την έξυπνη κάρτα. Δεν υπάρχει αυτόματη και άμεση σχέση / σύνδεση μεταξύ των δύο βάσεων δεδομένων. Η σύνδεση των βάσεων δεδομένων είναι δυνατή μόνο με το αίτημα του χρήστη στα σημεία πώλησης των έξυπνων καρτών, με σκοπό την ανάκτηση και τη μεταφορά διαθέσιμου ποσού ή εισιτηρίων σε μια νέα έξυπνη κάρτα, λόγω απώλειας ή κλοπής ή δυσλειτουργίας της τρέχουσας κάρτας.

 7. 6.7. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δεν θα τίθενται σε τρίτους ή θα χρησιμοποιούνται για την προώθηση οποιωνδήποτε υπηρεσιών, εκτός από τους σκοπούς της υπηρεσίας Δημόσιων Μεταφορών. Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τα ακόλουθα τρίτα μέρη για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου:

  • Εταιρείες λεωφορείων με σύμβαση παραχώρησης με το Υπουργείο (βλέπε παράγραφο 1.4)
  • Κυβερνητικές Αρχές
  • Εταιρείες πιστωτικών και χρεωστικών καρτών που διευκολύνουν τις πληρωμές σας σε εμάς
 8. 6.8. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

  • Σε περίπτωση απώλειας ή δυσλειτουργίας της κάρτας, οι τύποι χρημάτων ή εισιτηρίων μπορούν να επιστραφούν σε μια άλλη έξυπνη κάρτα
  • Να αναλύσουμε τα ταξίδια και να βελτιώσουμε το επίπεδο εξυπηρέτησής μας και την υποδομή των Δημόσιων Μεταφορών (στην περίπτωση αυτή αφαιρούνται εξατομικευμένα δεδομένα, αν υπάρχουν)
  • Για να σας παρέχουμε υπηρεσία σχεδιασμού ταξιδιών που σας δίνει έναν πλήρη οδηγό από πόρτα σε πόρτα με ώρες και οδηγίες.
  • Να λάβουμε εξατομικευμένα σχόλια και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας
 9. 6.9. Κάθε φορά που παρέχετε αυτές τις πληροφορίες, θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας μόνο σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία εγγραφής θα τηρεί επίσης τον περί Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμο περί προστασίας των δεδομένων, στον οποίο μεταφέρονται οι διατάξεις της ΟΔΗΓΙΑΣ 95/46 / ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών.

 10. 6.10. Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει να διαγράψει οριστικά όλα τα προσωπικά του στοιχεία από το σύστημα και να ακυρώσει τις καταχωρημένες και εξατομικευμένες κάρτες του. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα:

  • Για πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα κάνοντας αίτηση πρόσβασης
  • Για διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό των πληροφοριών σας όπου αυτό είναι δικαιολογημένο
  • Να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή πληροφοριών που έχετε δώσει, όπου αυτό είναι δικαιολογημένο
  • Της μεταφοράς δεδομένων

  Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με τον λειτουργό ΜΟΤΙΟΝ χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

  motionbuscard@gmail.com

 11. 6.11. Τίποτα στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν επηρεάζει τα εκ του νόμου δικαιώματα του χρήστη.

 12. Εμπιστευτικότητα και Cookies

  6.12. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Ο ιστότοπος www.motionbuscard.org.cy χρησιμοποιεί cookies για να υπάρξει κατανόηση πώς χρησιμοποιείται από εσάς, και βοηθούν στο να βελτιωθεί η συνολική εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org

 13. 6.13. Ο ιστότοπος www.motionbuscard.org.cy χρησιμοποιεί τις ακόλουθες κατηγορίες cookies:

  • Αυστηρά απαραίτητα - Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργούν ορισμένα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων μας, για παράδειγμα, όταν φορτώνετε την έξυπνη κάρτα σας. Αυτά τα cookies δεν καταγράφουν προσωπικά στοιχεία και δεν χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση αυτών των cookies στη συσκευή σας. Χωρίς αυτά τα cookies ορισμένες υπηρεσίες που έχετε ζητήσει δεν μπορούν να παρασχεθούν.
  • Λειτουργικότητα - Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών ή για να θυμούνται ρυθμίσεις για να βελτιώσουν την επίσκεψή σας στον ιστότοπο, για παράδειγμα μέγεθος γραμματοσειράς, γλώσσα ή άλλες προτιμήσεις. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και δεν μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα περιήγησης σε άλλους ιστότοπους. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε αυτούς τους τύπους cookies στη συσκευή σας.
 14. 6.14. Διαχείριση των cookies - Εάν προτιμάτε να περιορίσετε, να αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies από τον ιστότοπό μας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας για να το κάνετε αυτό. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό, οπότε ελέγξτε το μενού "Βοήθεια" του συγκεκριμένου προγράμματος περιήγησης για να μάθετε πώς να αλλάζετε τις προτιμήσεις για cookies. Εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόδοση των ιστοσελίδων μας και ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως αναμένεται.

 15. 6.15. Οι ενημερωμένοι όροι και προϋποθέσεις θα είναι πάντα διαθέσιμα στη διεύθυνση www.motionbuscard.org.cy


7. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ – ΑΝΤΙΔΙΚΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 1. 7.1. Ο Χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται σε κάθε περίπτωση στην αντίστοιχη εταιρεία λεωφορείων.

 2. 7.2. Η παρέμβαση του Υπουργείου θα γίνεται εφόσον ο χρήστης επικαλείται ότι η εταιρεία δεν έχει εξετάσει το αίτημα του στα πλαίσια των οδηγιών που αφορούν την λειτουργία του συστήματος ή των υποχρεώσεων της που απορρέουν από την σύμβαση της με το Υπουργείο, ή σε περίπτωση που απαιτείται έκδοσης νέας οδηγίας.

 3. 7.3. Η απόφαση του Υπουργείου σε σχέση με το αίτημα του Χρήστη θα είναι δεσμευτική για τον ίδιο και την εταιρεία.


8. Προσβασιμότητα:

 1. 8.1. Οι ενημερωμένοι όροι και προϋποθέσεις θα είναι πάντα διαθέσιμα στη διεύθυνση www.motionbuscard.org.cy

 2. 8.2. Οι όροι διατίθενται και στα Αγγλικά ή σε μεγαλύτερη γραμματοσειρά, κατόπιν αιτήματος.

9. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ:

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Στόχος έργου η προώθηση βιώσιμης κινητικότητας με τη χρήση λεωφορείων και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δημόσιων μεταφορών.


Λογότυπο

Προϋπολογισμός Έργου: €8εκ.
Συνεισφορά Ταμείου Συνοχής: 85%
EU Cyprus Structural Funds